عسل. خالص. چهل. گیا. دارم. بدونه  یک. قطر. تست کن. بعد. خرید.