توضیحات آقای حاج کاظمیان از بسته بندی عسل - قسمت 1

توضیحات آقای حاج کاظمیان از بسته بندی عسل - قسمت 1

یکی از مهمترین قسمت ها در بازاریابی و فروش عسل طبیعی، بسته بندی است. الگوبرداری از شرکت های خارجی می تواند در این راستا موثر باشد. در ویدئو زیر توضیحات آقای حاج کاظمیان از بسته بندی عسل را مشاهده می کنید